مقالات

تورگردانی به مثابه یک حرفه
تورگردانی به مثابه یک حرفه : موضوع مقاله
95-5-28 : ارائه مقاله

US tourists heading to Iran after sanctions lift
US tourists heading to Iran after sanctions lift : موضوع مقاله
13/12/94 : ارائه مقاله

گردشگری و جایگاه آن در ایران
گردشگری و جایگاه آن در ایران : موضوع مقاله

اصفهان
اصفهان : موضوع مقاله
12/12/94 : ارائه مقاله

شهر تهران
شهر تهران : موضوع مقاله
12/12/94 : ارائه مقاله

جزیره کیش
جزیره کیش : موضوع مقاله
12/12/94 : ارائه مقاله