اخبار - آموزش اسکی

آموزش اسکی
 
آموزش اسکی
: تیتر خبر
92/10/01
: تاریخ

دور تخصصی آموزش تکمیلی اسکی در 15روز شامل نحوه تمرین گروهی تکنیک زمان بندی دروازه

و....